x
T R I V I U M

La logopèdia infantil és una disciplina especialitzada que estudia, identifica, preveu i tracta les dificultats relacionades amb la comunicació humana dels nens.

Què fa el logopeda infantil?

Tracta les afectacions relacionades amb la veu, el llenguatge, la parla, l’audició, la masticació i la respiració per afavorir un correcte desenvolupament i millorar la qualitat de vida del nen o adolescent.

Quan acudir al logopeda infantil?

Des de TRIVIUM aconsellem visitar a l’especialista si s’observa que el desenvolupament del llenguatge i la comunicació no és la que correspondria per la seva edat cronològica.

Signes d’alarma infantil

Recomanem a les famílies contactar amb un especialista en logopèdia si els nens presenten dificultats relacionades amb el llenguatge i que no serien pròpies per la seva edat cronològica:

L’Atenció precoç

S’entén per atenció precoç el conjunt d’intervencions, dirigides a la població infantil de 0 a 6 anys, a la família i a l’entorn, que tenen per objectiu donar resposta al més aviat possible a les necessitats transitòries o permanents que presenten els nens amb trastorns en el desenvolupament o que tenen el risc de patir-los. Aquestes intervencions, que han de considerar la globalitat del nen, les han de planificar un equip de professionals d’orientació interdisciplinar o transmultidisciplinar.

El desenvolupament infantil els primers anys es caracteritza per la progressiva adquisició de funcions tan importants com el control postural, l’autonomia de desplaçament, la comunicació, el llenguatge verbal i la interacció social. Aquesta evolució està estretament lligada al procés de maduració del sistema nerviós, ja iniciat a la vida intrauterina i l’organització emocional i mental. Requereix una estructura genètica adequada o la satisfacció dels requisists bàsics per a l’ésser humà en l’àmbit biològic i psicoafectiu.

A preescolar es poden detectar signes d’alerta si en alguna d’aquestes àrees hi ha dificultat:

La Logopèdia

La logopèdia s’encarrega de la prevenció, el diagnòstic i el tractament dels trastorns de la comunicació, l’audició i les funcions orofacials a qualsevol edat. El seu objectiu és avaluar, diagnosticar, pronosticar i rehabilitar en els àmbits d’actuació següents:

Truca'ns per a qualsevol dubte o consulta